مقام معظم رهبري در سخنان خود در سالروز رحلت امام راحل ، آب پاكي روي دست غربيان ريختند و پاسخي در شأن رفتار رئيس جمهور قلدرمنش آمريكا دادند و به رئيس سازمان انرژي اتمي اعلام نمودند كه از فردا ،  آمادگي براي غني‌سازي تا 190 هزار سو به وجود ‌آيد.

با اين دستور و اقدام ،عصر جديدي  پيش روي ايران عزيز گشوده خواهد شد. منوط بر اينكه مسئولان با شجاعت وارد شوند و از تهديدات آمريكا نترسند و خوش‌بيني نسبت به اروپا را كنار بگذارند.
دستيابي به انرژي هسته‌اي حق ملت بزرگ ايران است و ضرورتي مبرم براي پيشرفت در آينده  و دشمن هم از همين واهمه دارد.


اگر اين دستور به درستي اجرا شود، كنگره و دولت آمريكا متوجه تصميم بي خردانه رئيس جمهورشان براي خروج از برجام شده و اروپائيان نيز كه نگران هسته‌اي شدن ايران بودند هزينه سنگين چنين تصميمي را خواهند پرداخت.


شايد در ذهن بسياري اين سوال مطرح باشد كه چرا آمريكا از برجام خارج شد؟ 
"ترامپ" تحليل تيم مذاكره كننده 1+5 را قبول نداشت كه با كُند كردن سرعت دستيابي به دانش هسته‌اي ايران ، فروپاشي جمهوري اسلامي در بلندمدت خود به خود اتفاق خواهد افتاد. ترامپ با دريافت اطلاعات بي‌پايه از مخالفين و منافقين به اين نتيجه رسيد كه با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي در كوتاه مدت زمينه فروپاشي جمهوري اسلامي وجود دارد و فرصت در بلندمدت از ايران گرفته مي‌شود كه از يك طرف حاكميت خود را حفظ كرده و از طرف ديگر به غني‌سازي به هر ميزان كه لازم بداند دست پيدا كند.
تحريم ‌هاي آمريكا با روي آوردن به اقتصاد مقاومتي و ظرفيت‌هاي داخلي از بين مي‌رود و اگر به پشتوانه‌هاي مردمي انقلاب اسلامي و استعداد سرشار جوانان تكيه شود ، ترامپ از باد تحليل اشتباه خود ، توفان درو خواهد كرد. آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. ايران تهديدات را تبديل به فرصت كرده و زمينه‌هاي اقتدار خويش را بيش از پيش فراهم خواهد كرد.


براي تحقق چنين شرايطي لازم است :


- به خدا اعتماد كنيم، به توانايي ملت و ظرفيت‌هاي مادي و معنوي كشور اميدوار باشيم.
- مذاكره با 1+4  در چارچوب مصوبه مجلس شوراي اسلامي و نظر مشورتي شوراي امنيت ملي با هدف استفاده از ظرفيت‌ آراي آنان در شوراي امنيت سازمان ملل و گرفتن زهر تحريم‌هاي آمريكا انجام پذيرد اما اميدي به نتيجه رسيدن آن نداشته باشيم.


- با اجراي نسخه اقتصاد مقاومتي ، رشد واقعي و توسعه اقتصادي صورت مي گيرد و بر مشكلات معيشتي اقشار محروم و معضل بيكاري فائق مي‌‌آييم.


- بايد با فساد در هر شكلي و هر نوعي بدون هر گونه اغماض به شدت مبارزه و اعتماد عمومي از اين منظر بازسازي شود .


- از اينكه در رسانه‌هاي جمعي و تريبون‌هاي مختلف سياه‌نمايي صورت گرفته و يأس و نااميدي پمپاژ شود، جلوگيري به عمل آيد.


- مطالبات بحق مردمي مديريت و به نحو ممكن  اجابت شود و نگذاريم جنبه امنيتي پيدا كند.
- از هر گونه رفتاري كه به وحدت ملي خدشه وارد شود و جامعه را به سمت دوقطبي شدن پيش‌ببرد بايد جلوگيري به عمل آيد.


- بايد تبليغات پرحجم دشمن مبني بر اينكه دستيابي به دانش هسته‌اي ، توان موشكي و حضور در منطقه براي جمهوري اسلامي چالش بر انگيز مي باشد، خنثي نمود و ذهنيت جامعه به اين سمت روشنگري شود كه اين دستاوردها مايه افتدار نظام ، تضمين امنيت ، عزت و غرور براي ايران اسلامي است.