بصيرت امام (ره) در دوران مبارزات ملت بزرگ ايران عليه رژيم ستمشاهي بنيادي ترين درس هاي بصيرت را به ما آموخت. اگر آموزه هاي امام (ره) در اين زمينه نبود،  قطعا پيروزي بزرگ انقلاب اسلامي با ترديد همراه مي شد. او شيوه هاي مبارزه با دشمن را با تکيه بر آرمانها، اصول و ارزشها به خوبي ترسيم، و با تعيين استراتژي مناسب، وحدت ملي ايجاد نمود و مردم با اتحاد و همبستگي ، آگاهي و از خودگذشتگي و با روي گرداندن از هر آنچه که عرصه هاي مبارزاتي را به انحراف مي کشاند ، بزرگترين وتاثيرگذارترين انقلاب قرن را رقم زدند و دين و معنويت را که به فراموشي سپرده بودند، به عرصه زندگي و جامعه و حکومت آوردند.

در آن دوران، بسياري از خواص که از جريانات مختلف مبارزاتي گرد هم آمده بودند به جهت نداشتن بصيرت لازم و انقلابي يا از جريان اصلي مبارزه عقب افتاده و کنار زده شدند و يا به سازش با رژيم سفاک شاه رسيدند. اين عناصر خواص که به چنين مسيري کشيده شدند ، عامل بزرگترين خيانتها بر سرراه پيروزي شدند اما به جهت حرکت پرشتاب و توفنده انقلابي ملت به کلي محو و از بين رفتند. سران جبهه ملي و مراجعي مانند شريعتمداري نماد چنين خواصي بودند.


با پيروزي انقلاب اسلامي ، در شرايطي که جامعه انقلابي از هر نظر متلاطم و نياز به ساخت بنيان هاي استقرار حاکميت اسلامي و نظام جديد داشت و از طرفي تهديدات خارجي از طريق قدرت سلطه جهاني، آمريکا و اذنابش چهره خودش را نشان داده و سفارت اين کشور در ايران پايگاه توطئه و تخريب شده بود باز هم در اين مقطع و دوره بسيار حساس، برخي خواص بي بصيرت که نتوانسته بودند بصيرت انقلابي را از امام (ره) بياموزند،  از مشي انقلابي منحرف شده و زمزمه هاي سازش با دشمن اصلي را ساز کردند.نماد و مصداق اين جريان را مي توان در دولت موقت ديد. در اين مقطع دانشجويان پيرو خط امام با پشتيباني و حمايت همهجانبه ملت با هوش و با بصيرت وآگاهي ، اين پايگاه را با عنوان لانه جاسوسي به تسخير خود درآورده و خواصي را که از بصيرت انقلابي فاصله داشتند از گردونه خارج کردند.


در دوران هشت سال دفاع مقدس همچنين آزمايش گرانسنگي پيش روي خواص قرار گرفت. در اين مقطع زماني که انقلاب اسلامي و نظام مورد تهاجم سنگين نظامي دشمن خارجي قرار گرفته و اجماع جهاني براي نابودي کامل نظام به وجود آمده بود و نياز به انسجام دروني ملت داشت و وحدت و يکپارچگي فداکارانه يک اصل و راهبرد بود ، باز هم برخي خواص که در موضع قدرت هم بودند ، اختلافات را دامن زده و آب به آسياب دشمن تا دندان مسلح ريختند که با تدبير و درايت امام راحل(ره) و نمايندگان هوشيار مردم در مجلس شوراي اسلامي آن مقطع، نقش چنين عناصري باطل شد. نماد و سردمدار اين جريان، فردي مانند بني صدر بود که سکان رياست جمهوري ايران را نيز عهده دار بود.


اما امروز ايران در اوج اقتدار قرار گرفته و بسياري از شاخص هاي رشد و توسعه را به صورت فزاينده اي شاهد هستيم.در عرصه سياست خارجي،  اثربخشي ايران در مجامع و محافل بين المللي بيش از هر زمان ديگري ظهور و بروز دارد و کشورهاي مستقل و نهضت هاي آزاديبخش و مردم مظلوم فلسطين ، امروز پشت گرم به سياست خارجي ايران هستند و در عرصه هاي علمي و فناوري هاي جديد نه تنها در داخل بلکه در محيط بين المللي پيشرفت هاي شگرفي به وجود آمده است . در عرصه اجتماعي ،  وحدت و همدلي بين آحاد جامعه و سرمايه اجتماعي حاصل از اعتماد في مابين مردم و نظام مثالزدني است که مصداق آن را در حضور چهل ميليوني در سر صندوق هاي مردمي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در بيست و دوم خرداد ماه يا حضور يکپارچه مردم در نهم دي ماه، براي دفاع از کيان اسلام و نظام مي توان مشاهده نمود و در عرصه فرهنگي ، خود باوري  آحاد جامعه ايراني و اتکا به دستآوردهاي فرهنگ بومي بي نظير است.


در چنين فضايي که عزت و اقتدار کشور مثال زدني شده است و مي رود تا جمهوري اسلامي ايران به عنوان نگرشي جديد به حکمراني و به عنوان پديده حکمراني خوب با رويکرد اسلامي در ادبيات توسعه سياسي جهان طرح شود، باز هم خواصي که از بصيرت لازم و انقلابي برخوردار نبودند ، در پناه دشمن قرار گرفتند و دشمن خارجي با همه توان خود بويژه با بسيج امکانات رسانه اي تلاش کرد تا به اقتدار و عزت ايران اسلامي ضربه وارد سازد.
اما اين بار هم ، ملت عزيز و هميشه در صحنه با حضور يکپارچه و ميليوني خود در روز نهم دي ماه ، بار ديگر خواصي را که با فرياد و پيامهاي رهبر معظم انقلاب از خواب غفلت و خودخواهي بيدار نشده بودند و مسير انحراف را دنبال مي کردند ، از صحنه انقلاب بيرون راند تا باز هم درس عبرتي باشد براي آيندگان .

تاريخ نگارش مطلب : 04/11/88