انقلاب اسلامي و ملت بزرگ ايران يكي از حساس ترين شرايط دوران خود را پشت سر مي گذارد. از يك طرف دستاوردهاي عظيم در عرصه هاي سياسي، دفاعي، اجتماعي، علمي، فرهنگي و اقتصادي كه بايستي نه تنها از آنها حفظ و حراست كند بلكه بر ارتقاء و تعالي هر دستاوردي مجاهدت نمايد. از طرف ديگر تهديدات آمريكا و غرب كه هر روز به شكلي نوظهور، خودنمايي و طرح مي گردد.

در چنين شرايطي، تدوين استراتژي ملي براي مقابله با تهديدات دشمن از اهميت بسزايي برخوردار است بويژه اينكه تهديدات، بعضا پيچيده و با اهداف بلند مدت است و همه عرصه هاي پيشرفت ملي را درگير و تحت الشعاع قرار مي دهد.
    خسارت و هزينه هاي نداشتن چنين استراتژي ملي، به طور قطع و يقين بسيار سنگين و غير قابل جبران خواهد بود.
    تدوين استراتژي ملي مقابله با تهديد، مي تواند آمادگي آحاد جامعه و كليه دستگاه ها و نهادها را براي رويارويي تهديدات كامل سازد و در مقابله با تاكتيك هاي دشمن، روش و تاكتيك هاي مناسب اتخاذ نموده تا صدمه وارده به حداقل ممكن برسد و يا دشمن منصرف، آسيب پذير و به عقب رانده شود.
    استراتژي مقابله با تهديدات آمريكا و سر سپردگان آن در منطقه مي بايستي شامل عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و دفاعي شده و به صورت يك بسته با اهداف بلند مدت به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
    اين استراتژي مهم توسط دولت به كمك همه اركان و ظرفيت هاي ملي به اجرا درخواهد آمد و لازم است دولت گزارش اجراي آن را ساليانه به مجلس ارائه نمايد و استراتژي سال بعد با توجه به نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و محدوديت هاي پيش رو به تصويب برسد. بديهي است، تمامي يا بخشي از گزارش ارائه شده داراي طبقه بندي و غير قابل انتشار مي باشد.
    استراتژي ملي مقابله با تهديد بايد بتواند ، اهداف سياسي، اطلاعاتي و نظامي آمريكا را در خاورميانه، آفريقا، آسيا و ساير نقاط جهان رصد نموده و قدرت رويارويي خود را همواره ارزيابي نمايد. در استراتژي مقابله با تهديد، دكترين نظامي آمريكا و دكترين اقتصادي آمريكا دائما مورد ارزيابي قرار مي گيرد بويژه اهدافي كه براي ضربه زدن به ايران اسلامي و انقلاب اسلامي دنبال مي شود.
    در استراتژي مقابله با تهديد، مقابله با قطعنامه هاي يكطرفه شوراي امنيت، تحريم هاي اقتصادي يك جانبه، دو جانبه و چند جانبه قابل پيش بيني و برنامه ريزي مي باشد. به عنوان مثال تحريم خريد نفت و ايجاد بحران رواني در اقتصاد ملي با اختلال در بازار ارز خارجي و سكه در چارچوب استراتژي مقابله با تهديد، بسيار دقيق تر و هوشمندانه تر مي توان تدبير و برخورد نمود و حتي از آن براي تبديل نمودن به فرصت استفاده كرد. در صورت وجود استراتژي مقابله با تهديد، رفتار قواي سه گانه در چارچوب آن تعريف مي شود و با معيارهاي آن سنجيده مي شود. به طوري كه برخي از تحركات و رفتارها ممكن است مغاير با امنيت ملي شناخته گردد. در شرايطي كه آمريكا و صهيونيسم همه توان استراتژيك خود را براي نابودي انقلاب اسلامي در ايران و منطقه به كار گرفته است، در چارچوب استراتژي مقابله با تهديد، هيچ شخص حقيقي و حقوقي به خودش اجازه نخواهد داد تا در صدد تضعيف اركان نظام بر آيد. به عنوان مثال طرح سئوال از رئيس جمهور در مجلس ممكن است به هيچ وجه اجازه داده نشود اما چون چنين استراتژي وجود ندارد ماه هاست كه چنين موضوعي في مابين هيئت رئيسه و برخي از نمايندگان رد و بدل شده و رسانه اي مي شود.
    وجود استراتژي ملي مقابله با تهديد، فرايندهاي سياسي را تحت الشعاع قرار خواهد داد. به عنوان مثال در انتخابات مجلس كه پيش رو مي باشد از تاييد صلاحيت كانديداها تا فضاي رقابت هاي انتخاباتي و نگرش هايي كه لازم است در مجلس نهم حاكم باشد، همه و همه مي تواند از استراتژي مقابله با تهديد نشات بگيرد و در صورت عدول از چنين استراتژي برخورد شود. جهت گيري هاي تبليغاتي كانديداها براي اخذ راي اگر ملهم از استراتژي باشد نمي تواند مغاير با دشمن شناسي و استكبارستيزي و بيداري اسلامي در منطقه و جهان باشد و روحيه مقاومت و پايداري را دچار خدشه سازد.
    بديهي است براي تدوين استراتژي مقابله با تهديد، شناخت جامع و دقيق از استراتژي ملي آمريكا براي مقابله با ايران اجتناب ناپذير است. البته استراتژي ايران بايد فراتر از مهندسي معكوس استراتژي آمريكا، غرب و صهيونيسم باشد.
    علي رغم تلاش آمريكا براي مخفي نگه داشتن استراتژي برخوردش با ايران و انقلاب اسلامي، خوشبختانه سياست و روش هاي خصمانه اش در داخل و عرصه جهاني پوشيده نمانده است. ابعاد سياست هاي اقتصادي تحريم و جنگ نرم كه تاكنون به كارگرفته روشن است. تهديد و حمله نظامي آخرين تير در تركش استراتژي آمريكا مي باشد كه در اين زمينه تجربه گرانسنگ مقاومت در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه وجود دارد و مي تواند فراز تدوين استراتژي ملي ايران براي مقابله با تهديدات نظامي باشد اما آنچه كه در اين مهندسي معكوس، بزرگترين عامل برتري ايران در تدوين استراتژي مقابله با تهديد مي باشد، حضور مردم در صحنه است. حضور مردمي هوشمند، انقلابي ، معتقد و پيرو مكتبي كه فداكارترين و صالح ترين انسان ها را در خودش پرورش داده است. حضور مردمي كه در 22 بهمن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با شكوهترين حضور را به نمايش گذاشتند.
    اميد است با تدوين استراتژي ملي مقابله با تهديد و يا در واقع مقابله با آمريكا، ايران اسلامي و انقلاب اسلامي بتواند رسالت تاريخي خود را در اين مقطع زماني به انجام رسانده و ضمن حفظ و حراست از دستاوردها، دشمن را براي دست اندازي و رساندن آسيب براي هميشه پشيمان ساخته و از طرفي به عنوان الگوي مقاومت، بيداري و پيروزي در منطقه و جهان قلمداد گرديده و بار ديگر عزت تاريخي خود را رقم بزند.

تاريخ نگارش مطلب : 25/11/90