در تاريخ معاصر امروز، خيزش و قيامي بي سابقه از سوي ملت هاي مسلمان عليه استبداد و استكبار صورت گرفته است و اين قيام هر روز ابعاد تازه تري به خودش مي گيرد. مردم مسلمان و انقلابي جهان مصمم هستند تا سقوط كامل نظام هاي وابسته در اين كشورها از پاي ننشينند و تا قطع كامل نفوذ بيگانه به مبارزه خود ادامه دهند. به طور قطع و يقين دنياي غرب نيز كه حيات و ممات خود را دربه غارت بردن منابع عظيم انرژي در اين كشورها مي بيند به سادگي دست بر نخواهد داشت حتي به قيمت قتل عام و لشكركشي و اشغال كشوري مانند ليبي و يا تجزيه آن.

پس از ايجاد اسرائيل در خاورميانه براي تضمين منافع و تحقق سياست هاي خود، قصد دارند اسرائيلي را در آفريقاي مسلمان نيز ايجاد نمايند. اما بيداري ملت هاي مسلمان كه نقطه آغازش ملي شدن صنعت نفت در ايران بود و با پيروزي انقلاب اسلامي به اوج خودش رسيد و امروز موج سونامي گونه آن به ساير كشورهاي اسلامي رسيده است، نخواهد گذاشت تا خواب دنياي استكبار، آن طور كه خودشان مي خواهند تعبير شود. اين سنت تاريخي و وعده الهي است تا طاغوت هاي زمان، مجال بيشتري براي يكه تازي در عرصه جهاني پيدا نكنند. امروز همه مردم جهان اعم از مسلمان و غير مسلمان بر اين موضوع واقف هستند كه آمريكا به صورت يك جانبه تمامي مقررات كشورها را به كمك همپيمانان غربي خود به هم مي زند.
    آمريكا نه تنها در شوراي امنيت سازمان ملل متحد بلكه در ساير مجامع و شوراهاي سازمان هاي بين المللي كه قريب به اتفاق مقر آنها در ژنو مي باشد براي خود حق وتو قائل است. مجامعي كه سياست هاي راهبردي علمي، فني، اقتصادي، بازرگاني، بهداشتي، اجتماعي، انتظامي و... براي جهان تعيين مي كنند و متاسفانه در اين مجامع و شوراها ساير قدرت هاي جهاني مجيز گوي آمريكا شده اند و به يك قطبي اداره شدن جهان تن داده اند، در چنين شرايطي قيام ملت ها بويژه ملت هاي مسلمان عليه منافع نامشروع آمريكا در جهان اجتناب ناپذير است اما در اين ارتباط، ملت بزرگ ايران همواره در طول تاريخ نقش آفرين بوده است و در هر مقطعي از تاريخ توانسته است نقش اصلي و پيشرو را عهده دار شود و به خوبي ايفاي نقش نمايد. دوران قبل و پس از تاريخ اسلام، مشحون از فراز و نشيب چنين نقش هايي مي باشد كه آخرين آن آفرينش انقلاب اسلامي به زعامت امام راحل(ره) و استقرار بخشيدن حكمراني خوب با رويكرد احكام الهي است.
    بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي ايران، باز مهندسي فرهنگ ديني در عرصه اجتماعي و عجين نمودن آن با فرايندهاي حكومتي و ارائه يك تئوري جديد است. تئوري اي كه احكام الهي و خرد جمعي، نظارت مدني و نظارت الهي را توام با هم و تفكيك ناپذير مي داند نظريه اي كه امام راحل(ره) مبدع و پايه گذار آن در قانون اساسي بودند و بر اساس آن جمهوري اسلامي ايران شكل گرفت. جمهوري اسلامي ايران كه 32 سال از عمر پر بركتش سپري شده است، علاوه بر اينكه توانسته در مقابل سخت ترين تهديدات و تهاجمات سخت و نرم دشمن مقاومت پيروزمندانه نمايد، از طرف ديگر به نوعي از توانمندسازي در عرصه هاي علمي، فني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دست يافته كه در تاريخ پيشرفت ملت ها كم نظير است.
    توان به دست آمده، اقتدار جمهوري اسلامي ايران را در عرصه هاي جهاني زبانزد عام و خاص نموده و نهضت هاي اسلامي در منطقه و جهان را پيرو خود ساخته است. با اين نگرش افراد و جرياناتي كه خود آگاه و ناخودگاه در درون جمهوري اسلامي ايران اهداف دشمن را دنبال مي كنند، بزرگترين خيانت تاريخي را به نهضت هاي اسلامي روا داشته اند. امروز تنها حامي و پشتيبان قيام هاي اسلامي عليه استبداد و استكبار، ايران اسلامي است و اين موضوع از هيچ زاويه اي پوشيده نيست. دشمني آمريكا و اسرائيل و هزينه هاي بسيار سنگين براي مهار و فروپاشي انقلاب اسلامي مهمترين دليل براي اثبات اين ادعا مي باشد. از طرفي استكبار ستيزي و اسلام خواهي در ذات و جوهره انقلاب اسلامي نهفته است. بنابراين آنهايي كه با هر انگيزه، نيت و طرز تفكري بر كيان جمهوري اسلامي ايران مي تازند و جوهره اسلاميت نظام را زير سئوال مي برند و اصل ولايت فقيه را بر نمي تابند، در چارچوب چنين نظامي، خرد جمعي و آراي مردمي را نيز قبول ندارند اين افراد و جريانات اگر در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي باعث به تاخير افتادن نهضت هاي اسلامي در جهان شدند، امروز باعث تضعيف و تاخير در پيروزي اين قيام ها مي شوند كه خيانتي بزرگتر از خيانت اول است.
    امروز مقام معظم رهبري و نظام جمهوري اسلامي ايران، پيشقراول مقابله با سياست هاي استكباري آمريكا، غرب و اسرائيل در جهان هستند. اين موضوع براي هيچ جريان فكري و سياسي در جهان پوشيده نيست. نوع برخوردها و تحريم هايي كه توسط آمريكا و اروپا عليه ايران و مقامات مسئول در جمهوري اسلامي ايران به كار گرفته مي شود به راحتي اين ادعا را ثابت مي كند. از طرف ديگر روش هايي كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي براي ادامه حيات اين انقلاب كبير به كار بسته شده است كه مبتكر آن ابتدا امام راحل(ره) و پس از آن خامنه اي عزيز بوده اند از بهترين روش ها و راهبردها بوده است.
    چرا كه روش ها و راهبردهاي دشمن علي رغم در اختيار داشتن همه امكانات وتجهيزات مدرن علمي و فناوري و روش هاي تجربه شده فريب نتوانسته است موفق شود و عاجز مانده است. بنابراين امروز همه آنهايي كه خواسته يا ناخواسته با هر توجيه فكري و ذهني در دام دشمن گرفتار آمده و در تقابل با رهبري انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته اند، بايد بدانند و بفهمند كه كوچكترين حركت آنها خدمت به دشمنان اسلام و ايران و خيانت به نهضت هاي اسلامي در منطقه و جهان اسلام است و دير يا زود به قهر و غضب الهي گرفتار خواهند شد.

تاريخ نگارش مطلب : 15/12/89