امروز، جهان در فرآیند تحولات بزرگی قرار گرفته است. رخداد این تحولات در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی می باشد. این تحولات که ناشی از پیشرفت های شگرف در علم و فن اوری می باشد ، رويکردهاي جدیدی را پیش روی جوامع قرار داده است. پیشرفت های حاصل شده در زمینه ارتباطات و رسانه های جمعی، جوامع مختلف را بسیار به هم نزدیک نموده تا جائیکه تعبیر "دهکده جهانی" براي جهان بکار می رود. تغییر در روابط اجتماعی و بوجود امدن سازمانهای مردم نهاد، تعاملات فرهنگی، تسهیل در اقتصاد بين المللي  وشکل های جدید در برخوردهای نظامی ، می طلبد که نگاه جدیدی نسبت به حکمرانی  مطرح شود.

چرا که علی رغم این پیشرفت ها، دغدغه های بشر نسبت به موضوعاتی مانند فقر، نابرابری، فساد، استفاده نادرست از منابع طبیعی، ذخائر معدنی و منابع انسانی مرتفع نگردیده است و کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با فراز و نشیب های مختلفی روبرو هستند و انسان را در دست یابی به رفاه ، آرامش و تعالي غیر توانمند    می سازد. و شرايط بیان کنندة اين موضوع است که از ظرفیت های مادی و معنوی به صورت کامل استفاده نمی شود.

بنابراین اجتناب ناپذير است که نقش دولت‌ها و مباني حکمراني نیز ، متحول شده تا بتوان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی، انسانی، مادی و معنوی ، مشی جدیدی را در پیش گرفت " نظریه حکمرانی خوب با رويکرد اسلامي " در این جهت ميباشد.

در اين مقاله به مفاهیم و سیر تطور " حکمرانی خوب " از ابعاد نظری و عملی اشاره شده و اهداف، شاخص‌ها و کارکردهای آن بازگو وسپس" حکمراني خوب در اسلام" مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

 تاريخ نگارش مطلب : 05/02/91