ايام، مصادف با آغاز امامت ولي عصر (عج) است. شرايط حاكم بر جهان امروز موقعيت ويژه‌اي را پديد آورده است.تحولات پي در پي را در عرصه‌هاي بين‌المللي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شاهد هستيم. قدرت‌هاي مسلط بر نهادهاي بين‌المللي آخرين تلاش‌ها را براي حفظ سلطه خود با به كارگيري ابزارهاي سخت و نرم به كار گرفته‌اند تا فروپاشي آنها در قرن معاصر رقم نخورد.

اعتراضات گسترده سياسي در درون آمريكا و نارضايتي‌هاي گسترده اقتصادي در اروپا از يك طرف و بيداري اسلامي و فروپاشي رژيم‌هاي وابسته به غرب و شكست‌هاي نظامي رژيم صهيونيستي از طرف ديگر شاهد مثالي بر اين شرايط است.

اما آنچه كه امروز پر اهميت است و كمك مي كند تا شرايط به نفع ملت‌هاي  مسلمان، مستضعف و تحت سلطه تغيير پيدا كند، نفوذ و ايجاد تغيير در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي است. در حال حاضر اين نهادها و سازمان‌ها شالوده و بستر نظام سلطه جهاني است.
پس از اينكه دوران «استعمار» به سر آمد- دوراني كه بزرگترين ظلم‌ها در تاريخ بشريت اتفاق افتاد و عمده سرزمين كشورها به زور به تصرف آمريكا و قدرت‌هاي اروپايي درآمد - نزاع بر سر تصرف بيشتر زمين و تقسيمات جغرافيايي، جنگ‌هاي خانمانسوز جهاني اول و دوم و جنگ سرد در گرفت. قدرت‌هاي جهاني درگير در اين جنگ‌ها ابتدا جامعه ملل متحد و پس از آن «سازمان ملل متحد» را  ايجاد كردند. سازماني كه اساس آن بر همان خوي و تفكر استعماري نهاده شد.
هنگام تاسيس «سازمان ملل متحد» روزنه‌هايي به اجبار براي اظهار وجود ساير ملل قرار داده شد. قدرت‌هاي مسلط و درگير در جنگ‌هاي جهاني كه اين سازمان را در اختيار داشتند به سرعت نهادسازي كردند و ساختارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايجاد نمودند تا ساير كشورها را از اين طريق در چنبره خود قرار دهند. مركز عمده اين سازمان‌ها كه در ژنو مي‌باشد، رسالت پايداري نظام سلطه بر جهان را عهده‌دار  است. اين سازمان‌ها در كليه عرصه‌هاي حياتي ملت‌ها شكل گرفته و تصميم‌گيري مي‌كنند. به عنوان مثال؛ مديريت سازمان بين‌المللي تجارت، سازمان بين‌المللي استاندارد، سازمان جهاني كار، سازمان جهاني بهداشت، سازمان خوار و بار و كشاورزي سازمان ملل متحد،‌آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، سازمان علمي، فرهنگي و هنري ملل متحد، كميسيون عالي حقوق بشر، سازمان جهاني گردشگري، بانك جهاني، دفتر عمران سازمان ملل، اتحاديه جهاني پست و مخابرات، سازمان بين‌المللي مهاجرت، صندوق بين‌المللي پول و ده‌ها سازمان بين‌المللي ديگر را عمدتا آمريكا به اتفاق انگليس، آلمان، فرانسه، ژاپن و چين و روسيه بر عهده دارند. آمريكا در شوراي اداره اين سازمان‌ها براي خود حق وتو قائل شده است و هر تصميمي را كه به زيان خود و همپيمان‌هايش باشد نمي‌گذارد به تصويب برسد. يكي از مكانيسم‌هايي كه براي چنين نفوذي استفاده مي‌كند پرداخت هزينه اداره آنها مي‌باشد. تصميماتي كه در اين سازمان‌هاي بين‌المللي اتخاذ مي‌شود روند پيشرفت و امنيت در كشورهاي جهان را تحت تاثير قرار مي‌دهد و همواره به نفع كشورهاي توسعه يافته است. در حقيقت، ساختارهاي بين‌المللي شكل گرفته براي تحقق نقشه راه كشورهاي آمريكا، اروپا و صهيونيسم جهاني مي‌باشد. به عنوان مثال اگر بخواهند هرگونه اقدامي را اعم از سياسي، اجتماعي،‌فرهنگي، اقتصادي، علمي و نظامي عليه هر كشوري شكل دهند و اجرا كنند، ساز و كارهاي آن را به سهولت فراهم مي‌سازند كه در رابطه با مقابله و مهار انقلاب اسلامي و گسترش اسلام شاهد بوده و هستيم.
حال همان‌طور كه اشاره رفت، روزنه‌هايي براي نفوذ و عمل در اين ساختارها وجود دارد؛ در صورتي كه آگاهي، ايمان، عزم و اراده وجود داشته باشد مي‌توان با سرمايه‌گذاري مادي و معنوي و همراه نمودن همه كشورهايي كه احساس منافع مشترك مي‌كنند بر اين ساختارها كه همچون ابزاري در دست نظام استكباري در جهان است، غالب شد. به طور قطع و يقين غلبه بر چنين ساختارهاي بين‌المللي و ايجاد زمينه‌هاي تغيير در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در نهادهاي بين‌المللي براي تحقق امامت و عدالت در جهان و زمينه ظهور امام عصر (عج) را جهت رسيدن بشريت به سعادت وعده شده فراهم خواهد ساخت. به حول و قوه الهي- ان‌شاءالله

تاريخ نگارش مطلب : 02/11/1391