هر انتخاباتي فراز و فرودهايي را به دنبال دارد. به هر ميزان شرايط داخلي و محيط بين‌المللي كشور حساس‌تر و پيچيده‌تر باشد اين فراز و فرودها نقش‌آفرين‌تر است.انتخابات يازدهم از جمله انتخابات پر اهميت و سرنوشت‌ساز در كشور است.

اتفاقاتي كه قبل از ثبت‌نام و هنگام ثبت‌نام و پس از اعلام احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي پيشامد نمود، نشان مي‌دهد كه فضاي سياسي كشور بسيار حساس است و واكنش‌هاي سياسي و اجتماعي، پيچيده و غير قابل محاسبه و پيش‌بيني است و مديريت چنين فضاي سياسي تدابير خاص خودش را دارد. چرا كه آرايش سياسي در فرصت كوتاه چند ماهه چندين بار دستخوش تغيير و تحول شده است. جريانات و نهادهاي موثر برفرآ‌يند انتخابات در برخي موارد خود آگاه و در برخي موارد ناخودآگاه تحت تاثير قرار گرفته و تصميم گرفته‌اند در چنين وضعيتي شايد هم ايجاب كند تا تصميمات اقتضايي باشد اما آنچه ثابت است و تغييرناپذير، معيارهايي است كه مقام معظم رهبري تعيين و ترسيم مي‌كنند اين معيارها برگرفته از مطالبات بحق مردم در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌باشد و از طرفي نحوه رويارويي با دشمنان انقلاب اسلامي در داخل و خارج در آن  متبلور است.
انتخابات دو روي يك سكه است به همان ميزان كه مي‌تواند براي كشور ايجاد فرصت كند مي‌تواند تهديدزا هم باشد. تجربه سي و چند سال گذشته نشان‌دهنده اين واقعيت تاريخي است. ساخت رقابت‌هاي انتخاباتي و شكل‌گيري قطب‌ها و اضلاع رقابت مهمترين فراز در فرآيند انتخابات پرشور و گسترده است. هرچند شوراي نگهبان قانون اساسي در ساخت اين رقابت بسيار موثر عمل مي‌كند اما جريان‌هاي سياسي و شخصيت‌هاي موثر در نظام نيز نقشي تعيين‌كننده دارند، از طرفي به علت عدم شكل‌گيري احزاب قدرتمند در بافت نظام جمهوري اسلامي بعضا خطوط رقابت سياسي و انتخاباتي را روساي دولت‌هاي گذشته و مستقر تعيين مي‌كنند و نظام اداري به اشتباه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم جايگزين ستاد انتخاباتي مي‌شود و عاملي براي عدم ثبات در نظام اداري و ناكارآمدي آن مي‌گردد. خوشبختانه شوراي نگهبان با درك چنين موضوعي و تحليل شرايط و سلايق سياسي، تصميم عاقلانه و راهبردي اتخاذ نمود اما در بلند‌مدت اين رويه ممكن است نهادينه نشده و تكرار شود براي اينكه در دولت‌هاي گذشته و دولت مستقر بتوانند نقش اصلي در رقابت‌هاي سياسي عهده‌دار شوند مي‌بايستي ساز و كارهايي را در قانون در نظر گرفت به طوري كه روساي دولت‌ها پس از دو دور رياست نظام اجرايي هوس بازگشت به قدرت به بهانه‌هاي مختلف نداشته باشند. دور ماندن از نگرش بازگشت باعث خواهد شد كه از ظرفيت وجوديشان براي كمك به دولت‌هايي كه مي‌آيند استفاده شود. دانش و تجربه خود را انتقال دهند و ذخيره براي رقابت‌هاي سياسي بعدي نسازند. شكل‌گيري چند حزب فراگير در جمهوري اسلامي در چارچوب قانون اساسي مي‌تواند بسياري از آفت‌ها و عارضه‌هايي كه باعث ناكارآمدي انتخابات و نتيجه آن مي‌شود جلوگيري نمايد. اينكه برخي از نامزدها فارغ از جريانات سياسي ريشه‌دار و شكل‌گرفته در كشور پيروز انتخابات شوند، همواره براي اجراي تصميمات دولت خود با چالش و مشكل مواجه خواهند بود. تعامل آنها با مجلس و نمايندگان نهادينه نيست و نوعي خود مختاري براي خود قائل مي‌شوند و حتي تعهداتشان در تبعيت از رهنمودهاي رهبري نظام و سياست‌هاي كلي ابلاغ شده فردي است. چاره‌انديشي براي برون‌رفت از چنين وضعيتي كه در آن قرار گرفته‌ايم پر واضح است و بايد در خصوص آن تصميم‌گيري نمود.در صورتي كه ساز و كارهاي برگزاري انتخابات و مشاركت گسترده سياسي مردم دقيق و علمي و بر گرفته از احزاب شناسنامه‌دار باشد نتايج گسترده و پايداري به دنبال خواهد داشت. آ‌رايش‌هاي سياسي از قبل معلوم بوده و في‌البداهه صورت نخواهد گرفت. هر آرايش سياسي مبتني بر برنامه مدون، شكل گرفته و عناصر داخلي در چنين آرايشي كاملا شناخته شده و داراي شناسنامه سياسي هستند. در چنين وضعيتي وحدت ملي دچار كمترين آسيب مي‌شود و آگاهي مردم به واسطه نوع تبليغات ارتقا پيدا مي‌كند و منجر به عزم ملي مي‌گردد.
برآيند فراز و فرودهاي انتخابات زماني مثبت است كه نتيجه آن باعث تحكيم مباني قانون اساسي و اجراي دقيق اصول آن شود و سياست‌هاي كلي نظام براي تحقق چشم‌انداز جمهوري اسلامي به اجرا در آيد و همه اينها در گروي مهندسي فضاي سياسي و انتخاباتي است كه از گذشته ترسيم شده و تدبير امروز و آينده را مي‌طلبد.
در صورتي كه تجربيات گذشته درسي فرارو نشود در هر دوره‌اي از انتخابات با سعي و خطا مواجه مي‌باشيم. و پيش‌بيني آينده مقرر نبوده و ممكن است سراسر فراز و نشيب باشد همچنان‌ كه در دوره‌هاي گذشته تجربه شد.
اميد است دولت و مجلس آ‌ينده به يكي از مهمترين مسائل كشور كه برگزاري انتخابات و نحوه مشاركت سياسي مردم و ساخت نظام حكومتي و اجرايي است پرداخته و با مطالعات تطبيقي و مهندسي  مجدد امكان عبوراز ناكارآمدي‌هاي ساختاري كه در وضعيت فعلي گريبانگير آن هستيم فراهم آمده و مسيري پيش رو باز و روشن شود كه در آن مسير تحقق اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران كاملا بين و تضمين شده باشد.

تاريخ نگارش مطلب : 02/03/1392