رهبران حزب جمهوري‌خواه آمريكا در رقابت‌هاي سياسي - انتخاباتي با حزب دموكرات تحليل متفاوتي در مقابله با ايران و فروپاشي نظام جمهوري اسلامي داشتند. آنها با دريافت اطلاعات غلط از اپوزيسيون خارج‌نشين به اين نتيجه رسيده بودند كه با خروج از برجام و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، مردم نمي‌توانند فشارهاي اقتصادي را تحمل كنند، فلذا براي اعتراض به خيابان‌هاآمده و با استفاده فرصت‌طلبانه از ظرفيت سياسي گروهك‌هاي مخالف و معاند، اعتراضات را رهبري نموده و جمهوري اسلامي ايران را با سرعت زياد و شيب تندتر به سقوط مي‌رسانند. متاسفانه اين تحليل غلط مبتني بر اطلاعات و سياه‌نمايي‌هايي بوده و هست كه از رسانه‌هاي مكتوب، مجازي و برخي تريبون‌ها و بعضا رسانه ملي گرفته شده است.
حال در اين زمينه چه بايد كرد؟ موضوع بسيار روشن است. دشمن نبايد بتواند با كمترين هزينه، اطلاعات خود از نقاط ضعف مسئولان و نظام را به سهولت جمع‌آوري نموده و از اين روزنه‌ها وارد شود.
براي رويارويي با دشمن، در جنگ اقتصادي كه شروع كرده است لحظه‌اي درنگ جايز نيست و لازم است با اجراي دقيق رهنمودهاي مقام معظم رهبري و راهبردهاي تعيين‌شده كه به شرح ذيل اشاره مي‌شود، پيروزي در اين عرصه را براي ملتي بزرگ و مقاوم كه هوشمندي خود را در هميشه تاريخ حفظ كرده است،‌ رقم زد.
الف- عرصه سياسي
به دست آوردن نقشه‌راه دشمن، مطالعه،‌ شناخت، تغيير و تحليل اين نقشه براي به كار بردن تاكتيك‌هايي كه باعث پشيماني و غافلگيري دشمن شده و آن را نقش بر آب مي‌سازد.
اجراي اين راهبرد بر عهده قرارگاه تشكيل شده با حضور روساي سه قوه و شوراي عالي امنيت ملي مي‌باشد.
2- بي‌اعتمادي محض نسبت به آمريكا و هم‌پيمانان اروپايي او و پيگيري جبران اقدامات زيانبار انجام شده و مواظبت بر تحميل تعهدات جديد كه در لوايحي مانند FATF و پالرمو طرح شده است.
3- وحدت ملي حول گفتمان و رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب شكل بگيرد و اينكه فرمانده كل جنگ اقتصادي ايشان است و همه اركان نظام سياسي و اقتصادي بايد تبعيت كامل در حرف و عمل داشته باشند.
ب- عرصه اقتصادي
1- اجراي دقيق، جامع و كامل نسخه اقتصاد مقاومتي، اجراي اين راهبرد نيز بر عهده قرارگاه تشكيل‌شده با حضور روساي سه قوه و آحاد جامعه مي‌باشد. متاسفانه برخي تصميمات و رفتارهاي نادرست اقتصادي نشان مي‌دهد كه برخلاف اين راهبرد اقدام مي‌شود. نيم‌نگاهي به تخصيص ارز دولتي و ثبت سفارش‌هاي انجام شده، مويد اين نكته مي‌باشد.
2- روساي سه قوه همه تلاش و همت خود را معطوف به اصلاح شاخص‌هاي فضاي كسب و كار نمايند تا نقدينگي حجيم 16000 ميليارد ريالي به سمت سرمايه‌گذاري در توليد و اشتغال حركت كند در غير اين صورت تبديل به سيلي ويران‌كننده شده و ابر تورم را براي اولين بار پس از چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي به وجود خواهد آورد.
3- مسئولان و مديران به شدت از اسراف و تبذير خودداري نموده و با در پيش رفتن قناعت و صرفه و صلاح اقتصادي در هر زمينه‌اي، از اشرافيت اداري و اشراف‌منشي شخصي پرهيز نموده و رياضت اقتصادي را جايگزين رفاه‌طلبي نمايند و كار و تلاش جاي خود را به استراحت و تفريح بدهد.
ج: عرصه اجتماعي
1- جلب اعتماد عمومي و پيوند هرچه بيشتر مسئولان با مردم بيش از هر زمان ديگر مورد توجه قرار گرفته و از اولويت‌ها باشد.
2- با فساد به هر شكل ممكن مبارزه شود و از كاهندگي سرمايه اجتماعي جلوگيري به عمل آيد و مديران و مسئولان از تنبلي و تكبر نسبت به مردم پرهيز كنند و صبر و تقوا را پيشه خود سازند.
هـ- عرصه فرهنگي
1- پيروزي و موفقيت‌هاي بزرگ كه ظرف چهار دهه تجربه كرديم، با رمز "ما مي‌توانيم" بوده است. خودباوري و "توانستن" در جوهره ملت بزرگ و فهيم ايران است. در چنين شرايطي كه در آستانه يك تجربه تاريخي قرار گرفته‌ايم، بايد بر اين باور باشيم كه علي‌رغم تحريم‌هاي ظالمانه دشمن مي‌توانيم با اتكا به ظرفيت‌هاي بي‌بديل كشور اعم از مادي و معنوي، روي پاي خود بايستيم و خم به ابرو نياوريم.
2- بر اين باور باشيم كه ايستادگي و مقاومت رمز دوم پيروزي است و دشمن با اين رمز تسليم خواهد شد. در غير اين صورت هزينه‌هاي سازش و تسليم چندده‌برابر مقاومت است.