در همايش روز بانكداري اسلامي، مطرح شد كه دلار ناموس بانك مركزي است.
در اين نشست مناسب بود مسئولين بانك مركزي راهكارها و راهبردهاي تحقق بانكداري اسلامي را نشان مي‌دادند و در خصوص اصلاح نظام پولي و مالي كشور صحبت مي‌كردند نظام پولي كه بيشترين مفسده‌هاي اقتصادي از آن ناشي مي شود. در كدام كشور توسعه يافته و عقب نگه داشته شده‌اي 
اين قدر مجوز تاسيس بانك با عناوين مختلف داده شده است و شعبات آن مانند قارچ در هر كوي و برزني روييده‌اند كه مهم‌ترين هنر آن انباشت نقدينگي جامعه و پرداخت سود و بهره از محل منابع جمع‌آوري شده باشد، نتيجه اين رويكرد تعطيل شدن توليد و ركود اقتصادي و بحران پولي و بهم ريختگي شيرازه عرضه و تقاضا در بازار است.
ناموس بانك مركزي مي‌بايستي پول ملي و ارزش آن باشد كه اين روزها شاهد سقوط آن هستيم. به جاي تقديس دلار بهتر نيست كه درصدد حذف آن در مبادلات اقتصادي با ساير كشورها برآييم؟ مگر نه اين است كه آمريكا سلطه اقتصادي خود را بر كشورهاي جهان بويژه كشورهاي اسلامي از طريق «دلار» تحميل كرده است.
مسئولان بانك مركزي پس از چهل سال تجربه و رويارويي با سياست‌هاي آمريكا در ايران، منطقه و جهان مي‌بايستي آموخته باشند كه چگونه مي‌توانند از سلطه دلار خارج شوند و حداقل از زن سالمند تركيه‌اي ياد بگيرند كه به صورت نمادين در انظار عمومي اسكناس دلار را مي‌سوزاند و نفرت خودرا از آن نشان مي‌دهد. اين را بدانيم تا زماني كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام كه ثروت بين نسلي و خدادادي اين 
مرز و بوم و بدون رنج و زحمت تحصيل مي‌شود، تقديس مي‌شود، به توسعه پايدار و همه جانبه دست نخواهيم يافت و پيشرفت ايران اسلامي و عدالت تعميق پيدا نمي‌كند.  بنابراين قداست و ناموس ملي را بايد در كارآفريني و توليد ملي جست‌وجو كرد تا دلار آمريكا بي‌ارزش شود.
امروز بيش از هر زماني، مديريت نظام بانكي كشور، پر اهميت است تا در ريل علمي و فني خود قرار گيرد. و به جاي اينكه سدي در مقابل رونق اقتصادي باشد عامل حيات و نشاط در رگ و ريشه اقتصاد ملي شود.
مديريت نظام بانكي به معناي فهم درست از مزيت‌هاي نسبي و مطلق اقتصاد ملي، توليد ملي و پشتيباني تسهيلاتي از آن، پرهيز دادن بانك‌ها از ورود به بنگاهداري و خريد و فروش مستغلات، محدود كردن تعدد بانك‌ها وجلوگيري از تاسيس جديد آنان، سوق دادن بهره بانكي به صفر در يك برنامه ميان مدت و دراز مدت، به حداقل رساندن هزينه‌هاي سخت‌افزاري و منابع انساني و در عوض سرمايه‌گذاري روي خدمات الكترونيك و نرم‌افزارهاي كارآمد و به روز و دهها راهبرد ديگر است.
اجراي اين راهبرد مي‌تواند بانك مركزي را در جايگاه اصلي خود قرار دهد و با سوق دادن كليه درآمدهاي ارزي نفت به صندوق توسعه ملي، همه عزم خود را براي بالا بردن ارزش پول ملي به كارگيرد.