رئيس جمهوري اسلامي ايران چند روز قبل از برگزاري اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك، از طريق مصاحبه با رسانه هاي مشهور دنيا بابي جديد در مقابله با استكبار و امپرياليسم خبري جهان گشود. ايشان هوشمندانه با بيان ساده اما بسيار عميق اين رويارويي را انجام داد. مجريان برنامه هاي رسانه اي و خبرنگاران از سوي دولتمردان خود هر چند آموخته بودند كه چگونه به مصاف بيايند وليكن در زماني كوتاه خلع سلاح شده و عقب نشيني را انتخاب مي كردند. پاسخ هاي رئيس جمهور آنچنان محكم و سنجيده بود كه هر ابهامي را از چهره تابناك اسلام، انقلاب اسلامي و ايران مي زدود و سياهي بر چهره آنان مي نشاند.

احمدي نژاد با الهام از صلابت امام راحل(ره) و درايت رهبر انقلاب اسلامي رويارويي مستقيم با استكبار جهاني را پيروزمندانه تجربه نمود و با پشتوانه قدرت الهي پا به عرصه مبارزه با بت بزرگ آمريكا و غرب نهاد و ثابت كرد در صورتي كه انسان متكي به قدرت الهي حركت كند و ايمان داشته باشد، از هيچ قدرتي نمي هراسد. در اين صف آرايي رسانه اي همه را مبهوت خود ساخت، از يك طرف شكوه و عظمت ملت هاي تحت ستم، آن گاه كه قيام و مقاومت كنند را نشان داد و از طرف ديگر زبوني قدرت هاي پوشالي را كه متكي بر دستاوردهاي مادي و تهي از ايمان هستند ثابت نمود.
    احمدي نژاد بار ديگر پروژه «توانستن» در عرصه بين المللي را تجربه كرد و نشان داد كه اگر بخواهيم نه تنها مي توانيم بر فضاي رسانه اي دشمن كه گوش فلك را كر كرده است فائق آييم، بلكه مي توان از طريق شبكه رسانه هاي خودش عليه فلسفه وجوديش يعني نظام سرمايه داري نشانه رفت و ستون هاي قدرتش را فرو ريخت و از طريق تريبون هاي رسمي و غيررسمي خودشان بر آنها هجمه برد و قدرت فكر كردن و مقابله را از آنها گرفت. حملات تهاجمي وي آنچنان برق آسا بود، كه تا به خود آمدند و خواستند عكس العمل نشان دهند، احمدي نژاد در ايران بود.
    موفقيت بزرگ اين كار رسانه اي در اين بود كه رئيس جمهور، كاملابر معضلات بين المللي و استراتژي قدرت هاي مسلط آمريكا و غرب براي غارت كشورهاي جهان سوم اشراف داشت. او خوب تشخيص داده بود كه براي اقتدار اين كشورها، بايد هيمنه آمريكا را در پيشگاه ملت ها بشكند و اين مهم با حول و قوه الهي انجام شد. اقدام بزرگ ايشان، درس فراموش نشدني به همه روشنفكران غرب زده در كشورهاي تحت ستم جهان بود. او ثابت كرد از قدرت هاي پوشالي جهان كه همه مقدرات بشر امروز را در چنگ خود گرفته اند نبايد هراسيد. اگر ملت ها آگاه شوند و به وحدت برسند قادر خواهند بود تا نظام سلطه جهاني را منكوب خود سازند و سرنوشت بشريت را به صورتي ديگر رقم بزنند. سرنوشتي كه قطعا مسير كمال را طي خواهد كرد. احمدي نژاد، نشان داد كه فرزند راستين ملتي است كه آرمان دارد و اين ملت براي تحقق آرمان هايش حاضر است هزاران هزار شهيد و جانباز تقديم نمايد.
    رئيس جمهور در اين نبرد رسانه اي به مصاف جنگ نرم دشمن رفت و نشان داد امكانات رسانه اي جهان نه تنها تهديد نيست بلكه فرصتي پيش روي ملت ها و نخبگاني است كه براي مديريت جهان حرفي جديد و راهي نو دارند. امروز اسلام ناب و نظريات بر گرفته از احكام نوراني قرآن كه از دل هاي پاك و نيت هاي خالص نشات مي گيرد مي تواند بر تمامي نظريات ماديگرايانه غرب فائق آيد. امروز مردم آزاده جهان از حرف هاي تكراري و ملال آور سياستمداران و تئوري پردازان غربي خسته شده اند. حتي مجريان و خبرنگاران مزدبگير آنها. آنها نيز مي خواهند بدانند چه عاملي باعث شده است تا ايران در مقابل همه مستكبران دنيا بيش از 30 سال ايستادگي و مقاومت نموده و پيروز شده است. در واقع رئيس جمهور ايران در اين مصاف اسلحه را از دشمن گرفت و سينه او را نشانه رفت.

تاريخ نگارش مطلب :06/07/89