انقلاب اسلامي ايران با اجماع نظر صاحب نظران در عرصه جهاني، پديده اي شگرف و نوظهور در تاريخ معاصر ايران و جهان مي باشد. اين انقلاب توانست «دين» را به عرصه هاي اجتماعي بازگرداند، ارزش هاي جديدي را مطرح سازد و در مقابل قدرت هاي مسلط و مخرب ايستادگي و مقاومت كند. جوامع امروز در سراسر جهان به صورتي خودآگاه يا ناخودآگاه متاثر از شعارها و ارزش هاي انقلاب اسلامي هستند.

 روي آوردن مردم در كشورهاي مختلف دنيا به مذهب و اديان توحيدي و معنويت نتيجه چنين تاثر و رويكردي است. اگر مردم دنيا در شرق و غرب عالم عليه تهاجم ددمنشانه رژيم غاصب صهيونيستي به غزه بي دفاع و محاصره شده به پا مي خيزند نتيجه تاسي به ارزش هايي است كه توسط انقلاب اسلامي خلق و فراگير شده است. بديهي است دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي و قدرت هاي مسلط جهاني براي حفظ موجوديت و حيات خود ساكت ننشينند. به هر ميزان كه اثر بخشي اسلام و انقلاب در عرصه هاي بين المللي بيشتر و پررنگ تر شود به همان ميزان نيز تهاجم و تحركات آنها بر عليه پايگاه ها و نقش آفرينان در انقلاب اسلامي بيشتر خواهد شد. آنها به خوبي تشخيص داده و مي دهند كه مي بايستي براي قطع ريشه هاي اين درخت عالم گستر هزينه كنند. از يك طرف سال ها اهانت به پيامبر عظيم الشان اسلام توسط سلمان رشدي را تجربه كردند اما نتيجه عكس گرفتند تا اينكه امسال در نهايت حقد و كينه خواستند قرآن سوزي را در آمريكا به عنوان پايگاه اصلي ترين دشمن اسلام و انقلاب اسلامي انجام دهند اما به جهت اينكه مسلمانان جهان را در مقابل خود يافتند عقب نشيني كردند. از طرف ديگر چاره اي جز اين نيافتند كه نقش آفرينان در انقلاب اسلامي، آنهايي كه سازش ناپذير بودند با به شهادت رساندن آنها و كساني را كه زمينه هاي سازش در آنها وجود داشت با روش هاي مختلف و تجربه شده به اردوگاه خود فراخوانند. متاسفانه اتفاقاتي كه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري به وقوع پيوست، نشان داد كه اين ترفند آنها همراه با موفقيت بوده است. دشمنان انقلاب اسلامي و در راس آنها صهيونيسم بين الملل، آمريكا و غرب بسياري از خواص و افرادي را كه در پيروزي و سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر سر سفره انقلاب نشسته و ارتزاق كرده اند و هر يك به نحوي نقش ايفا نموده و بعضا با امام راحل(ره) حشر و نشر و نشست و برخاست داشته اند به صورتي بسيار حساب شده در تور و اردوگاه دشمن قسم خورده قرار دهند در آن اردوگاه به نقش پردازي فرا خوانده بشوند. به نظر مي رسد اين فرايند به دور از چشم دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي كشور آن قدر ماهرانه انجام شده باشد كه جز تعدادي بقيه هنوز در غفلت مانده اند و هنوز اين احساس كه در تور دشمن گرفتار شده اند به آنها دست نداده است در نهم دي ماه ملت بزرگ ايران يكبار ديگر به صحنه آمد و خواست با درخشش و موج حضور خود اين گونه افراد و خواص را از خواب غفلت بيدار كند و نگذارد بيش از اين عزت و دستاوردهاي آنها مورد تاراج قرار گرفته و از هستي ساقط شده و به قعر چاه ذلت فرو روند.
    مردم با حضور خودجوش خود در نهم دي ماه، كه شكوه وحدت ملي را به نمايش گذاشت، تجديد حيات انقلاب اسلامي ايران را رقم زدند. «وحدت ملي» كه حول محور اسلام و مقام معظم رهبري شكل گرفت و تجربه پيروزي انقلاب اسلامي ايران درسال1357 بار ديگر تكرار شد.

تاريخ نگارش مطلب : 09/10/89