در مراسم با شكوه سالگرد رحلت امام راحل، مقام معظم رهبري در سخنان پر نغز خود ابعاد بنيادين راه و مكتب امام(ره) را ترسيم نمودند. معنويت، عقلانيت و عدالت را ابعاد اصلي ساخت اين مكتب بيان فرمودند و اشاره داشتند؛ هر مسيري كه چنين فرازهايي در آن متبلور نباشد، مسيري انحرافي است.

    امام(ره) اين سه فراز را بنيه هاي ذاتي و اصلي حركت انقلابي و ساخت حكومتي دانسته و از متن و سرچشمه دين و قرآن برداشت مي كرد. بنابراين در مسير هر حركتي اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اگر معنويت حاكم نباشد، پيروي از دستورات الهي و احكام دين دچار خدشه مي شود و دوري از گناه، تهمت، غيبت، سوء ظن، بد دلي و غرور مظهر آن معنويتي نخواهد شد كه امام(ره) همواره بدان پايبند بود.
    و يا هر فردي كه خود را پيرو راه و مكتب امام(ره) مي داند، نمي تواند به نام عقل گرايي از ارزش ها عدول كند و يا به اسم انقلابي گري امنيت را از بخشي از مردم سلب نمايد و يا تحت پوشش عدالتخواهي، بعد معنوي و اخلاقي امام را ناديده بگيرد. در حقيقت، مكتب امام(ره)، ذخيره گرانقدري براي ملت بزرگ ايران است و مردم با تكيه بر اين سرمايه عظيم از گذرگاه هاي دشوار 32 سال اخير با موفقيت عبور كرده اند.
    رهبر معظم انقلاب، مكتب امام راحل را، راهنماي نظري و عملي مردم و مسئولان دانستند و يادآور شدند كه امام اهل سلوك معنوي و ذكر، خضوع و خشوع بود و اتكال و اميد او به پروردگار، پاياني نداشت. اما در همه احوال خرد، تدبير، محاسبه و عقلانيت را مورد ملاحظه كامل قرار مي داد.
    بارزترين نمونه عقلانيت امام اين بود كه مردمسالاري ديني را به عنوان بستر اصلي نظام سياسي كشور انتخاب نمودند. تزريق روح اعتماد به نفس در ملت، از ديگر نمودهاي تكيه امام بر عقل و خرد بود تا جايي كه شعار «ما مي توانيم» را در اعماق جان آنها قرار داد.
    امام(ره) با تكيه بر عقلانيت راهگشاي خود، به مردم تفهيم نمود كه آنها صاحب و مالك اصلي كشور هستند نه ديكتاتورها و مستبداني كه در رژيم ستمشاهي خود را صاحب كشور مي دانستند. امام بزرگوار، با اين گونه تبيين خردمندانه، ابعاد حقوقي، اجتماعي و سياسي كشور را آنچنان مستحكم پايه ريزي نمودند كه مي توان تمدن عظيم اسلامي را بر اين چنين قاعده اي محكم بنا نهاد.
    در رابطه با بعد معنويت مكتب امام، «اخلاص» مظهر مثال زدني اين معنويت است. امام از آغاز مبارزه خستگي ناپذير خود با رژيم ستمشاهي و استكبار، بر اساس اداي تكليف و كار براي خدا عمل نمود و همراهان خود را نيز توصيه كرد. درس بزرگ معنويت امام به همه مسئولين اين بود كه خود را از خطا و اشتباه، مصون و بالاتر از مردم و عاري از عيب و انتقاد ندانند.
    در رابطه با بعد عدالت، امام همواره بر رسيدگي به طبقات ضعيف، اصرار و تاكيد داشتند و با تكرار تعابيري نظير پا برهنگان و كوخ نشينان مسئولين را به پرهيز از اشرافيگري و كمك به طبقات محروم فرا مي خواندند و تذكر مي دادند كه توجه مسئولين به رفاه شخصي و تلاش براي جمع آوري ثروت آفتي بسيار بزرگ مي باشد و تكيه بر قدرت و ثروت و يا وابستگي به فاميل و شخصيت ها را ملاك تصدي مسئوليت ها نمي دانستند. مقام معظم رهبري، پايبندي به مكتب امام راحل در سه بعد عقلانيت، معنويت و عدالت را موجب عزت ملي و شرافت بين المللي دانستند و بيداري عظيم اسلامي در شمال آفريقا و منطقه را كه حوادثي تاريخ ساز مي باشد به بركت انديشه تابناك و نگاه بلند امام(ره) ياد كردند كه در مكتب امام راحل به خوبي ترسيم گشته است و جهان امروز كه از عدالت و معنويت به دور مي باشد براي نجات و رهايي از چنگال مستكبران تشنه چنين مكتبي است.

تاريخ نگارش مطلب : 17/03/90