ديروز مصادف با آغاز امامت جهاني ولي عصر(عج) بود سرآغاز حكومتي كه دير يا زود به عينيت خواهد رسيد و وعده هاي الهي مبني بر حكومت انسان كامل، براي تعالي همه انسانها بر روي زمين تحقق خواهد يافت.حضور و ظهور امام عصر (عج) بستگي به دو عامل مهم و تعيين كننده دارد؛ اول اينكه مردم جهان در يك وحدت جهاني به دنبال منجي برآيند.

سياست ها ، برنامه ها و عملكرد دولت ها و نظامهاي غيرالهي حاكم برجهان آنها را خسته و عاصي كرده باشد. فقر، فساد و تبعيض حاصل از ناكارآمدي اين گونه نظامها همه را به تنگ آورده و راهي جز قيام جهاني عليه حكومتهاي مسلط و غاصب قابل پيش بيني نباشد.دوم اينكه شرايط استقرار حكومت جهاني به زعامت و رهبري امام عصر (عج) و استمرار آن فراهم باشد.در يك نگاه كلي، وضعيت جهان حاكي از وجود بحراني عميق و گسترده است كه به نوعي همه كشورها را در برگرفته و ملت ها را متاثر ساخته است .پس از فروپاشي شوروي و اضمحلال بلوك شرق و جهان دو قطبي، آمريكا و غرب عملابه عنوان قدرتهاي مسلط و محور، مدعي سامان جهان و نظم نوين جهاني شدند. براي تحقق چنين نظام تك قطبي و اقتدار مدار، لازم بود كه نقشه راهي را ترسيم كنند و نظامهاي موجود در جهان را به تبعيت و حركت برروي اين نقشه وادار سازند. ادبيات «حكمراني خوب» در چنين راستايي شكل گرفت. ادبيات اين پديده سياسي كه توسط نظريه پردازان غرب طرح گرديد براي اينكه از پشتوانه قوي برخوردار باشد، ابتدا در سازمان ملل متحد مورد اجماع قرار گرفته و سپس براي ضمانت اجرايي آن بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را مدنظر قرار دادند.
    براي حكمراني خوب شش وجه شامل: برابري ، پاسخگويي، مبارزه با فساد، قانونمداري، مشاركت و دموكراسي ، ترسيم نمودند. اصولي بسيار زيبا و همنوا با سنت هاي الهي تا بار ديگر همچون گذشته تاريخي بتوانند با فريب، تسلط خود را برجهان حفظ كنند. همچنان كه در دوران طولاني استعمار و جنگ هاي جهاني اول و دوم و جنگ سرد و جهان دو قطبي اين چنين كردند.تعيين اين وجوه براي «حكمراني خوب» بيان كننده آن است كه در نظام حاكميت جهاني، بي عدالتي و فساد، عدم دموكراسي و مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف، عدم حاكميت قانون و پاسخگويي وجه مشترك همه دولتها و نظامهاي غيرالهي موجود در جهان است كه صرفا براي استمرار بخشيدن به موجوديت خود، متوسل به چنين شعارهاي زيبا و پرفريب شده اند.
    بديهي است ، قدرتهاي مسلط جهاني بامحدوديت آمريكا هرگز نخواهند توانست چنين اصولي را دست مايه براي تحقق «حكمراني خوب» دركشورهاي مختلف جهان بسازند. تجربه تاريخي و عملكرد امروز آ نها در جهان، دامن زدن به فساد و تباهي، فقر و بي عدالتي است چرا كه جهان بيني مادي اساس و بنيان حركت و حاكميت آنهاست و به چيزي جز تحصيل منافع مادي براي خود نمي انديشند و نقشه راه «حكمراني خوب» نقشه به تور انداختن بار ديگر دولت ها و ملت هاي تحت سلطه و ستم است كه آماده قيام عليه منافع جهاني آنها شده اند . قيامي كه وحدت جهاني را در برخواهد داشت و نويدبخش تحقق «حكمراني خوب» با جهان بيني الهي خواهد بود. رهبري و زعامت آن با امام عصر (عج) خواهد بود و براي تعالي انسان ، اصولي چون عدالت، مبارزه با كليه مظاهر فساد، آزادي، قانون مداري الهي ، دانايي و پاسخگويي را با جوهره راستين آن از صفات ويژه و مباني چنين حكمراني تعالي بخش خواهد ساخت.بديهي است با ظهور امام همام (عج) ساختارهاي موجود در جهان تغيير و يا در راس و مجامع آنها انسانهاي آگاه ،خبير و معتقد قرار مي گيرند.
    در حال حاضر مديريت مجامع و محافل و سازمان هاي بين المللي كه ساختار اداره جهان را ترسيم و شكل مي دهد، در اختيار قدرتهاي مسلط و محور جهاني است و كمتر انسانهاي آگاه مدير و منتقد به چنين مجامعي راه يافته اند.
    براي امروز و براي افراد منتظر ، آنها كه نسبت به مسائل بين المللي در عرصه هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي آگاه و صاحب نظر هستند لازم است به نحو ممكن وبا نقد و مبارزه با سياست هاي قدرت هاي مسلط جهاني راهيابي خود را به چنين مجامع و ساختارها براي اصلاح و تغيير هموار سازند چرا كه لازمه استقرار حكومت جهاني امام عصر (عج) تخريب ، تغيير و اصلاح ساختارهاي موجود است و مي بايستي براي اين مهم آمادگي داشت و به «حكمراني خوب» با زعامت منجي عالم بشريت با ساختارهاي جديد به خواست خداوند متعال در جهان تحقق بخشيد.

 تاريخ نگارش مطلب : 06/12/88