حكمراني خوب با رويكرد اسلامي بزرگترين ميراث امام(ره) براي جهان بشريت امروز است. امام(ره) با انقلاب اسلامي، آرمان هاي بشري را تعالي بخشيد. «دين» را به متن زندگي فردي و اجتماعي باز گرداند و فرامين اسلام را براي تشكيل حكومت عملي ساخت. امام(ره) با پيروزي انقلاب اسلامي، نگرشي بديع در استقرار نظام سياسي به دنيا عرضه نمود. نگرشي كه سياست و ديانت را تفكيك ناپذير مي داند.

با اين نگرش جديد، زمينه شكست نظام ليبرال دموكراسي را در جهان فراهم ساخت و همچنين باعث فروپاشي نظام هاي سوسياليستي شد و از طرفي مكاتب اومانيستي و انسان محور را كنار زد. امام(ره) حتي در شكل دهي انقلاب ها در جهان روش جديدي را ابداع كرد. آگاهي و بيداري مردم و حضور آنها را در عرصه مبارزات عليه آنچه ظلم و بي عدالتي و دين ستيزي تلقي مي شود، پايه و اساس يك نهضت مردمي شناخت كه امروز اين حركت را در انقلاب اسلامي مصر شاهد هستيم و همچنين قيام مردم سودان، اردن، يمن، الجزاير، عراق و لبنان نيز الهام يافته از شكل انقلاب اسلامي در ايران است.
    امام(ره) نوع جديدي از حكمراني به دنيا عرضه نمود. اركان اين حكمراني كه بنيان هاي حاكميت را استحكام مي بخشد با محوريت ولايت فقيه مشروعيت پيدا مي كند. مشاركت مردم در اركان حاكميت نه تنها قابل مقايسه با نظام هاي مدعي دموكراسي در دنيا است بلكه بسيارعميق تر و گسترده تر است.
    اعضاي مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي اسلامي با راي مستقيم مردم و رهبر با راي غير مستقيم مردم انتخاب مي شوند و اين مشاركت مردم از روي اعتقاد است.
    در حكمراني اسلامي كه امام(ره) بنيان نهادند، نگرش به انسان و ساختارهاي حاكميتي از ابعاد مادي و معنوي برخوردار است و تصميم گيري مبتني بر عقل، تجربه، وحي و سنت است. ارزش ها، مطلق بوده و برآمده از وحي، سنت و خرد جمعي مي باشد. اين نوع حكمراني كه مي تواند الگو براي جهان معاصر باشد تعالي انسان را هدف قرار مي دهد و رشد اقتصادي، تامين امنيت و رفاه جامعه ابزار مي باشد.
    به عبارت ديگر، در حكمراني خوب با رويكرد اسلامي كه امام(ره)، تئوريزه و تاسيس نمودند نگرش انسان به جهان هستي از زاويه توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت بوده با اين مفهوم كه تمامي پديده هاي هستي در پيوندي ناگسستني و منسجم و هدفدار با هدايت پيامبران الهي و به كمك عقل و تجربه به سوي معاد، در حقيقت ميعادگاه وعده شده در حركت هستند و عدالت و امامت دو شرط و تضمين كننده عدم انحراف از اين حركت رو به تعالي از بعد مادي و معنوي مي باشد.
    امام(ره) اصول منبعث از وحي، سنت و عقل را به عنوان پايه هاي حكمراني اسلامي وضع نمودند. عدالت اجتماعي، آزادي در چارچوب شرع و قانون، پاسخگويي در پيشگاه خداوند و مسئوليت هاي محوله، صداقت و راستگويي با مكانيسم شفافيت اطلاعات، مطلق بودن ارزش ها، نظارت براركان و ساختارهاي حكمراني با رويكرد قانوني، مدني و الهي از اصولي است كه همواره ثابت و جوهره وجودي نظام حكمراني اسلامي را تشكيل مي دهد.
    در حكمراني خوب با رويكرد اسلامي كه به بركت پيروزي انقلاب اسلامي بنيان نهاده شد و بزرگترين ميراث امام(ره) مي باشد. صلاحيت فردي حكمران از ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و اخلاقي در درجه اول اهميت قرار دارد. مقبوليت و مشروعيت حكمران يك اصل مي باشد.
    و اين موضوع يكي از وجوه كاملامتمايز در نظام هاي ليبراليستي، سوسياليستي و حكومت هاي متعارف و موجود در جهان است. به صورتي كه حكمراني خوب با رويكرد اسلامي بدون حكمران خوب كه در وجودش ويژگي هاي بارز تراز اسلام نهادينه نشده باشد بي مفهوم است و ويژ گي هايي چون تواضع، ساده زيستي، مومنانه سخن گفتن، متعهدانه عمل كردن، حفظ كرامت و حرمت انسان هاي ديگر، حمايت از مستضعفين و مقابله با مستكبرين و ساير ويژ گي هايي كه در سيره امامان معصوم و صالحين مثال زدني است وجود دارد.
    اميد است با پاسداري و ترويج اين ميراث بزرگ، در جهان معاصر، دين خود را نسبت به امام عزيز(ره) ادا نماييم.

 تاريخ نگارش مطلب : 20/11/89